อ.อติชาติ เต็งวัฒนโชติ

ประธานสาขาวิชาศิลปกรรม

ประธานสาขาวิชาศิลปกรรม / ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต